Blog 1 -
 Parking Signalisatie  thumbnail

Parking Signalisatie

Published Jan 17, 24
4 min read

Table of Contents


Het zou wat tendentieus zijn als ik er halverwege over begon (Afzetpalen met rood lint). © De heer (CDA): Voorzitter! U kent mij al langer dan ik Kamerlid ben als iemand die in het algemeen beknopt spreekt. Ik zal mijn best doen - Afzetpalen met rood lint. De : Daarom vond ik het ook heel veilig om juist voordat u zou beginnen, dit even te berde te brengenHet is inmiddels bijna tien jaar geleden dat wij in een uitgebreide commissievergadering met de toenmalige minister van Justitie, de voor-vorige, aandacht vroegen voor de wenselijkheid de bestaande Wet op de weerkorpsen te vervangen door een nieuwe wet, namelijk de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Afzetpalen met rood lint). De minister heeft in de nota naar aanleiding van het eindverslag geconstateerd dat alles nogal lang op zich heeft laten wachten

De ondertekenaars van het amendement hebben dit uiteraard ook in de praktijk kunnen constateren. Afzetpalen met rood lint. Zij hebben evenwel voorts vastgesteld dat niet alle beveiligers zich aan de uitleg van dit onderdeel van de wet houden (Afzetpalen met rood lint). De vraag doet zich overigens voor of verdere standaardisering van het uniform zal moeten worden doorgevoerdHet is opmerkelijk dat de minister van Justitie steeds onderscheid maakt tussen beveiligers in de particuliere sector en beveiligers onder verantwoordelijkheid van de overheid - Afzetpalen met rood lint. Zo is het opgevallen dat beveiligers die onder directe verantwoordelijkheid van de overheid werken, het herkenbare V-embleem niet altijd dragen - Afzetpalen met rood lint. Daarentegen heeft de minister inmiddels toegezegd, zo blijkt uit de nota naar aanleiding van het eindverslag, te bewerkstelligen dat ook de beveiligers in dienst van de overheid aan dezelfde opleidings- en diplomavereisten moeten voldoen als de beveiligers in de particuliere sector

Ik heb hiertoe een amendement ingediend (Afzetpalen met rood lint). Ik heb evenwel geconstateerd dat de collega’s Middel en Korthals over hetzelfde thema een amendement hebben ingediend (Afzetpalen met rood lint). Wellicht kunnen we daarover in onderling overleg een akkoord bereiken en mogelijk neemt de minister de amendementen over via een nota van wijziging. Dan is het probleem helemaal opgelost

Set Stalen AfzetpalenVoorzitter! Mijn fractie heeft geconstateerd dat bij de Vereniging van particuliere beveiligingsorganisaties – de VPB – aangesloten bedrijven – ongeveer 80% van de branche – een reglement wordt toegepast voor de behandeling van klachten en geschillen over het handelen in strijd met de geldende gedragscodes. Afzetpalen met rood lint. Afzetpalen met rood lint. Afzetpalen met rood lint. De CDA-fractie is ingenomen met de nota van wijziging van de minister om de bedrijven die niet zijn aangesloten bij de VPB maar wel om een vergunning vragen, deze slechts te geven indien zij ook de klachtenregeling zoals geldt bij de VPB, van toepassing zullen verklaren

Met tevredenheid stellen wij vast dat indien een bedrijf ofwel brancheorganisatie niet adequaat op een klacht reageert, de minister al dan niet door tussenkomst van de korpschef actie onderneemt (Afzetpalen met rood lint). Ik vraag de minister om jaarlijks de leden van de Kamer, bijvoorbeeld bij de begroting, te rapporteren over die klachtenregeling (Afzetpalen met rood lint). In de nota naar aanleiding van het eindverslag merkt de minister op dat blijkbaar een stagnatie is opgetreden bij de aanvankelijke groei van de beveiligingsbranche

Wat dan wel? De Melkertbanen misschien en de oneigenlijke concurrentie die daar mogelijkerwijze uit voortvloeit? Voorkomen moet worden dat er een wildgroei op de beveiligingsmarkt ontstaat. Afzetpalen met rood lint. Zo kennen wij onder meer politiebeveiligers, stadswachten en sinds enige tijd ook toezichthouders - Afzetpalen met rood lint. De toezichthouders zijn geïntrodu-ceerd op grond van de Melkert-1-banen, die voor 100% worden gesubsidieerd

Uit contacten met de VPB is mij gebleken, dat zij als alternatief voor de Melkerttoezichthouders bereid zijn om met de overheid een contract aan te gaan dat hen verplicht om werklozen in dienst te nemen. Afzetpalen met rood lint. Dit biedt hun na scholing meer kans op blijvend werk (Afzetpalen met rood lint). Zou de minister dit punt willen oppakken? Voorzitter! De CDA-fractie wil ook de aandacht vragen voor de regels die gelden met betrekking tot de berijders van geld- en waardetransportauto’s

Latest Posts

Beveiliging Camera

Published Apr 14, 24
8 min read

Afzetpaal Direct Online Bestellen

Published Jan 18, 24
8 min read